Anhte washington state kaw shanu nga ai wunpawng myusha ni rai ga ai.....             Washington State kaw shanu nga ai wunpawng myusha ni
             4/1/2013 ya shani Washington Congressmen/ Women Rung
             Daju de dai ni na Wunpawng mungdan byin nga ai majan
             hte seng nna laika bang sa hkrum jahta ai lam ni lu galaw
             la saga ai hku re..............


hpyen yen garum gumhpraw.......


Anhte W K F C ( washington kachin fellowship committee ) kaw
nna woi awn let hta shing gin la lu ai alu hpe hpyen yen tsin yam
ni a matu K.B.C de shagun dat ya sai lam shana dat ai .
matut na mung naw garum mat wa na matu yawng hpe hpyi
shawn garum hpyi dat nngai.
alu yawng gaw myen gumhpraw ( ks.1790000 ) re ai
yawng hpe grai chyeju kaba sai .....................
       anhte a mare buga de sinat wan hkut mawng let jam jau hkrum nga ai ante a myu sha ni hpe myit dum kyu hpyi ai let lu ai ja gum hpraw ni hte jawm garum ga ngu yawng hpe saw sha ga dai nngai .................                                                                                           
             

Give Them Your Helping Hand

     

Hpring Tsup ai buga

        
jinghpaw tingsan ablog kaw na la wa ai re......
         

USA kachin Alliance ndau laika

Open Letter to DASSK (Burmese)