hpyen yen garum gumhpraw.......


Anhte W K F C ( washington kachin fellowship committee ) kaw
nna woi awn let hta shing gin la lu ai alu hpe hpyen yen tsin yam
ni a matu K.B.C de shagun dat ya sai lam shana dat ai .
matut na mung naw garum mat wa na matu yawng hpe hpyi
shawn garum hpyi dat nngai.
alu yawng gaw myen gumhpraw ( ks.1790000 ) re ai
yawng hpe grai chyeju kaba sai .....................

0 comments:

Post a Comment