manaw manang ni yawng hpang de


Tsawra Hkungga ai manaw manang ni yawng hpang de anhte(USA)Washington state kaw shanunga ai wunpawng myu sha ni yawng myit hkrum let lai wa sai 17-6-2012( sunday )shana maga de WKFC (Washington Kachin Fellowship Committee) hpe e yawng myit hkrum let hpaw hpa da sai hku re ai....Washington state kaw shanu nga ai wunpawng myu sha langai hte langai grau hku hkau gahkyin gumdin lu na matu,grau lu garum hkat na matu hte ya hkayak hkyak byin nga ai myu sha majan a majaw anhte a sai daw sai chyen ni law law wa matsan mayan rai nga ai hpe dang lu ai ram garum lu na matu gaw anhte WKFC a yaw shada lam rai ga ai ………0 comments:

Post a Comment