lamang

Anhte WKFC a shata shagu na hkrumzup zuphpawng hpe e
du wa na 8 / 11 / 2012. bat hpang kru ya shana de e Slg. Shawng la
hkan nu wa ni a dum n'ta kaw rai na re.

A ten : 7 : 00 pm

Shara : East hill apartment ,Kent ( Slg. Shawng la hkan nu wa ni a dum n'ta )

0 comments:

Post a Comment